Král Václav I, Jednooký, v pověstech na Úsovsku

Jakub LolekStaré ústní podání vypravuje, že jeden král " jednovoké" trávíval podzimní dobou na hradě Úsově. Bavíval se lovem ryb v řekách i v potocích na pstruhy bohatých, chytáním ptáků do sítě v lese řečeném Humenec a honem na vysokou zvěř všelikou v lesích v Doubravě, ve Žďáru, v Polance, na vodní ptactvo v rozsáhlých bahniskách podél řeky Moravy na jejím levém břehu se prostírajících , jimž dávány různé názvy: moraviska, černá bahna, rašeliniště a p.

V bradelských lesích známy jsou dva prameny, dvě studánky "královské", o nichž si lid vypravuje, že při honech u nich sám král s jeho družinou odbýval "hostinô". Jedna ze studánek zove se Běžínka, druhá - Okenice. O této se zmiňuje ústní podání , že pod okny loveckého zámku královského vyprýštila. Zámek se prý se vším , co v něm zlatého i stříbrného náčiní , propadl do země a tyto poklady hlídají ve dne v noci černí chrti královští, aby po nich ruka nepovolaná snad nepátrala a neodnesla některý z ponořených v hloubi země předmětů.

Nedaleko útesu skalního , řečeného "Bradlo", lid zná kámen ploský, horní jeho plochou rovný,toť pověstný králův stůl, na němž král "jednovoké" za honů na medvědy, vlky, rysy, divoké kočky a na jeleny,srny, svůj oběd pojídával (*1).

Les, zvaný "Holôbice" sloužil královské čižbě na (*2) divoké holuby, jichž tu množství veliké hnízdilo; měli dostatek zobu na polích , les z obou stran obklopujících. Také ves Králová obdržela prý své jméno od okolnosti, že v ní bydleli lidé, kteří měli na starosti krmiti královské hafany a voditi je do lesů, kde král k honbě se dostavil. Také jest mezi lidem rozšířena vypravovánka, kterak král "jednovoké" na místě starého dřevěného, od Tatarů spáleného hradu úsovského, dal postaviti hrad nový, nikoliv ze dřeva, nýbrž z kamene a vápna vyzděný (*3).Poznámky

*1)Drábův stůl není totožný se stolem královským.

*2)V letech padesát.min.stol ( kolem 1850 - JK) kus lesa Holubice ještě stál, dnes les tento zmizel. Za krále Václava les tento spojoval bradelský hvozd od Kárníku počínaje s Doubravou.

*3)Všechny tyto i jiné pověsti byly vypravovány od mužů, sešedších se v zimní neděli nebo svátek do některé chalupy, vždy odpoledne po požehnánína hratvu ( na besedu ). Hratva trvala od 4 - 9.hodin; svítilo se při ní podsvěty, kouřil "kroucený" tabák. V jízbě nízké s hliněnou podlahou a černým prkeným stropem válel se dým jak mlha. Muži semlili celý svět. My děti seděli jsme na peci, nesměli jsme ani dutnout.Proto jsme pozorně naslouchali. Jméno jednookého krále muži neznali.Jakub Lolek