Archeologické naleziště v Dubicku
Co to tady vlastně máme ?


nákres z Pamětní knihy Tento nákres, téměř sto let starý, dokládá zájem tehdejších obyvatel Dubicka, většinou zemědělců se základním vzděláním, o historii místa kde žili. Je z "Pamětní knihy musea v Dubicku" (*1,*2), které se nacházelo v budově školy a které mělo i své archeologické oddělení.Řídící učitel obecné školy v Dubicku Alois Janíček a rolníci Jaroslav Benda,Rudolf Hošek, František Kotrle a Jan Vysoudil vybudovali museum, které ve své době budilo pozornost i odborné veřejnosti. Opakovaně je navštívil např. Karel Absolon, vědec zabývající se výzkumem Moravského krasu, nebo Inocenc Ladislav Červinka, ředitel archeologického oddělení Moravského muzea v Brně, který o nálezech v Dubicku uveřejnil článek "Nálezy na Dubicku" v časopisu Moravského muzea.

Jsou známy nálezy i z jiných míst v okolí Dubicka, ale těmi se nyní nechci zabývat. Místo, které nákres zobrazuje, archeologové nazývají "Za Kostelem" a pod tímto názvem je citováno v mnoha odborných publikacích. I když do nedávné doby bylo zkoumáno, kromě ojedinělých případů, převážně jen povrchovým sběrem.

Archeologové jsou rádi, pokud stopy po našich předcích zůstávají zatím netknuté v zemi tak, jak tam ležely celá tisíciletí. Zvyšují se tím šance, že budoucí průzkum bude, vzhledem k vědeckotechnickému pokroku, mnohem efektivnější než je tomu dnes. Stačí porovnat metodiku a možnosti průzkumu, jak je zaznamenána v kronice dubických amatérských archeologů, s dnešními možnostmi a metodami.

Pokud však dojde k rozhodnutí, že se na takovémto místě otevře stavební obvod a zahájí se zde výstavba, není na vybranou. Je nutno provést průzkum s důkladnou dokumentací a vyzvednoutím nálezů dříve, než budou nenávratně zničeny a případně přemístěny a rozptýleny v místech, kde mohou v budoucnu vytvářet zcela matoucí situace. Na to pamatuje i zákon, který určuje jako vlastníka archeologických nálezů stát, potažmo kraj, na jehož území takové místo leží. A zavazuje stavebníka umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu na území stavby.


archeolog.naleziště 2010-16 Obec Dubicko otevřelo před několika lety na zmiňovaném místě stavební obvod "Na Tvrzi II". Od roku 2010 tedy probíhá v těchto místech záchranný průzkum. Vlevo vidíte zobrazení zatím zjištěných archeologických objektů po průzkumu v letech 2010-16. Prováděli jej pracovníci Vlastivědného muzea v Šumperku pod vedením Mgr.Jakuba Halamy Ph.D. a Mgr.Barbory Tomešové. Část průzkumu provedla organizace Archaia Olomouc O.P.S. S rýčem v ruce jim v tom pomáhali i dubičtí občané.

Každý vyznačený kroužek nebo jiný zakreslený tvar představuje objekt, který byl archeology prozkoumán, zakreslen a který ve většině případů vydal svědectví o své době ve formě zlomků keramiky, kamenných nástrojů nebo bronzových předmětů. Každý nález je zkoumán, datován, inventarizován a uložen pro další výzkum historiků.

Průzkum mohl probíhat jen v místech, kde došlo ke skrývce ornice v době , než se na tomto místě začalo stavět. Pokračoval a pokračuje na parcelách nově stavěných domků směrem k východu a počet nalezených objektů jde do několika stovek. Bílá místa na parcelách mimo skrývku na průzkum teprve čekají a jsou zatím přirozeně zakonzervována pro budoucnost. Práce dnešního archeologa je tady svým způsobem sběrem a záchranou dat pro budoucí generace, které ji teprve náležitě zhodnotí.

Máme štěstí na skutečně bohaté archeologické naleziště, osídlované po mnohá tisíciletí pravěkými kulturami, které jsou stále předmětem historického zkoumání. Každý nález je kamínkem do obrovské mozaiky. Ta pomalu vypovídá o historii nejen tohoto místa ale i celého Mohelnicka, které patří k místům s archeologickým ohlasem v Evropě. Historie osídlení zde sahá od doby kamenné přes středověk vlastně až do dnešních časů. A v Dubicku Za Kostelem jsou stopy po téměř všech etapách z této historie.


Jak se k němu chovat?


nádoba z doby bronzové Je samozřejmé, že život obce si časem vynutí i stavbu na archeologickém nalezišti. Svým způsobem je i zajímavé, že po tisícovce let se na toto místo vrací lidské sídliště. Je však možné při tom ignorovat historii toho místa a naleziště nenávratně poškodit? Na tuto otázku pamatují zákony, podle kterých je stavebník povinen v době přípravy stavby tento záměr oznámit archeologickému pracovišti a umožnit provedení záchraného archeologického výzkumu na území stavby.

Je třeba, po domluvě s archeology, provést skrývku v jejich přítomnosti a nechat proběhnout záchranný průzkum. Je třeba počítat s určitým zdržením. Archeologové mají omezené prostředky a musí se někdy vypořádat s mnoha souběžnými požadavky.Důležité je včas se s nimi spojit a domluvit a také zahrnout dobu záchranného průzkumu do časového harmonogramu stavby. Podle potřeby včas informovat projektanta případně stavební firmu.

Totéž je třeba provést i při pozdějším rozšiřování stavby nebo jiných akcích, při kterých by došlo k zemním pracem v neprozkoumané části parcely. Pokud stavba nebude sloužit k podnikání, pak náklady na výzkum hradí archeologická organizace.

Věřím tomu, že Obecní úřad v Dubicku poučuje náležitě zájemce o stavebni parcelu na archeologickém nalezišti o jejich povinnostech. Většina ze stavebníků se zatím s nimi dokázala řádně vyrovnat. O to smutnější je situace, která vznikla při výstavbě řadových domků na nejspodnější části stavebního obvodu. Výstavbu zde provádí profesionální firma. Ta nedokázala těmto povinnostem vyhovět a nalezišti zde způsobila nenahraditelnou ztrátu.

Jestliže nesouhlasíme s vandalstvím, které poslední dobou postihlo známá historická místa středního východu,nemůžeme souhlasit ani s poškozováním našeho místního archeologického naleziště. Není to světová rarita, ale je naše, patří k naší obci a má o několik tisíc let starší historii. Važme si ho.Literatura :

*1 - Karel Faltýnek: Dějiny archeologické sbírky a muzea v Dubicku. Severní Morava 96 str.48.
*2 - Jakub Halama: DUBICKO ZA KOSTELEM Archeologický výzkum při stavbě “Dubicko, stavební obvod Na Tvrzi II. Nálezová zpráva z r.2015.
Obrázky jsou z archivu Vlastivědného muzea v Šumperku.

Jan Kopa

Prosinec 2016    Archeologické vykopávky v Dubicku za kostelem - podzim 2014
    Archeologické vykopávky v lokalitě Za Kostelem - doplňky

    Webový občasník

    Úvodní stránka